Wednesday, June 22, 2016

Computer storage Capacity


 1. Bit-0 or 1
 2. Nibble- 4 bits
 3. 1Byte= 8 bits
 4. 1Kilo Byte =1024 bytes
 5. 1 Mega Byte=1024 Kilo bytes
 6. 1Giga Byte = 1024 Giga Bytes
 7. 1024 Gigabytes = 1 TeraByte
 8. 1024 Terabytes = 1 PetaByte
 9. 1024 Petabytes =1 Exabyte
 10. 1024 Exabytes = 1 Zetabyte
 11. 1024 Zetabytes =1 Yotabyte
No comments: